Sản phẩm dự án điều tra sinh vật biển - dược liệu biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

Cập nhật: 9h19 | 20/07/2013

- Cơ sở dữ liệu sinh vật biển - dược liệu biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau: 84 hồ sơ thực vật (337 trang).

- Cơ sở dữ liệu sinh vật biển - dược liệu biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau: 100 hồ sơ động vật (89 trang).

- Số liệu phân tích so sánh hoạt chất của Yến tự nhiên và Yến nuôi.

- Sản xuất một số chế phẩm sinh học có giá trị từ nguồn dược liệu biển phục vụ cộng - đồng.

- Giải pháp bảo tồn, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn dược liệu ven biển, góp phần xóa đói, giảm nghèo, gắn kết quân dân bảo đảm chủ quyền, an ninh trên biển.

- Trang tin điện tử dự án sinh vật và dược liệu biển.

- Hệ thống phần mềm (công nghệ GIS) quản lý  phân bố sinh vật và dược liệu biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

- Hệ thống bản đồ kỹ thuật số phân bố sinh vật và dược liệu biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau: 36 bản đồ kỹ thuật số.

- Atlas điện tử hồ sơ sinh vật và dược liệu biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

Tin cùng chuyên mục