HỌC VIỆN QUÂN Y

                       MỔ BƯỚU CỔ THỂ NHÂN
   
        GÂY TÊ ĐÁM RỐI CỔ NÔNG    MỔ THOÁT VỊ BẸN
               KỸ
    DẪN LƯU KHOANG MÀNG PHỔI MỔ CẮT RUỘT THỪA VIÊM


MỘT SỐ THỦ THUẬT NGOẠI KHOA